Volgende stappen gezet in project verkabeling hoogspanningslijn

In 2019 is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor het verkabelen (onder de grond brengen) van de hoogspanningslijn bij Kessel en Kessel-Eik. In het rapport is één voorkeurstracé benoemd. Het gaat om voorkeursvariant 3 (noordwestelijke variant). De gemeenteraad heeft in september 2020 besloten om deze voorkeursvariant door TenneT nader uit te laten werken in een Basisontwerp en … Lees verder …

Aftrap uitwerken basisontwerp verkabeling hoogspanningslijn Kessel + Eik

Een maand na de goedkeuring door de gemeenteraad van Peel en Maas vond op 23-November de aftrap plaats voor het uitwerken van het basisontwerp van verkabelingsvariant nr 3 (Spurkt). Vanwege corona heeft deze vergadering digitaal plaatsgevonden. Deelnemers waren 4 personen van Tennet, 2 deelnemers van Gemeente Peel en Maas en beide dorpsoverleggen waren vertegenwoordigd door … Lees verder …

Raad stemt in met uitwerken basisontwerp verkabeling hoogspanningslijn Kessel+Eik

Tijdens de raadsvergadering van 22 Sept is met 20 stemmen voor en 4 stemmen tegen het voorstel aangenomen om een krediet ter beschikking te stellen van €100.000,- voor het uitwerken van het basisontwerp van variant 3. Een historische stap in dit al jaren durende overleg tussen werkgroep en de gemeente. In dit bijna een half … Lees verder …

Verkabeling hoogspanningslijn Kessel/Kessel-Eik

Vanwege een wetswijziging hebben gemeenten en beheerders van het elektriciteitsnet de mogelijkheid om hoogspanningskabels eventueel onder de grond te brengen. In Peel en Maas is dit eventueel van toepassing op het hoogspanningstracé van Kessel-Eik tot aan Kessel. In de dorpsvisies van beide dorpen staat de wens om de kabels hier onder de grond te brengen. … Lees verder …

Kessel werkt aan haar toekomst

Informatiebijeenkomst op donderdag 18 april om 19.30 uur in Gemeenschapshuis Kessel-Eik Diverse werkgroepen van Dorpsoverleg Kessel zijn druk bezig met plannen voor betere voorzieningen in Kessel. Er wordt veel overlegd met instanties, inwoners, verenigingen en andere betrokkenen. Om de Kesselse bevolking mee te nemen in de toekomstplannen, organiseert Dorpsoverleg Kessel op donderdag 18 april om … Lees verder …

Statusupdate verkabeling hoogspannigslijn

Op 08-Nov-2018 heeft de minister E.D. Wiebes van Economische Zaken en Klimaat de netten aangewezen welke voor “verkabeling” in aanmerking komen. In de bijlage 1 van de publicatie van de Staatscourant 59037 van 08-Nov-2018 is ook het traject te vinden voor de gemeente Peel en Maas. Dit traject is weergegeven in het bijgevoegde document. Op … Lees verder …

Brief gemeente aan minister inzake risico’s hoogspanningslijnen

De gemeenteraad heeft besloten om een brief aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat te sturen met vragen over de mogelijke risico’s over het wonen en verblijven nabij hoogspanningslijnen. Van het te onderkabelen traject van 140km loopt ca. 3.4km door de kernen van Kessel en Eik. De brief is opgesteld na overleg met de werkgroep die graag … Lees verder …

Druk bezochte informatie avond hoogspanningslijn Kessel + Eik 27 Juni

Afgelopen woensdag 27 juni was vanuit het DOK en een aanwonende een informatie avond gehouden mbt het “verkabelen” van de 150KV hoogspanningslijnen door Kessel en Kessel Eik. Tijdens deze informatie avond is de laatste stand van zaken toegelicht omtrent het verscherpen normen vanuit de Rijksoverheid en die bijbehorende wetsvoorstellen zijn toegelicht. Ook diverse onderzoeken naar … Lees verder …