Volgende stappen gezet in project verkabeling hoogspanningslijn

In 2019 is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor het verkabelen (onder de grond brengen) van de hoogspanningslijn bij Kessel en Kessel-Eik. In het rapport is één voorkeurstracé benoemd. Het gaat om voorkeursvariant 3 (noordwestelijke variant). De gemeenteraad heeft in september 2020 besloten om deze voorkeursvariant door TenneT nader uit te laten werken in een Basisontwerp en heeft hiervoor de benodigde financiële middelen beschikbaar gesteld.

Voortgang en samenwerking

Op 23 november 2020 vond een startoverleg plaats, waar TenneT, de gemeente en vertegenwoordigers van de dorpsoverleggen van Kessel en Kessel-Eik bij aanwezig waren. Hierin is het proces om te komen tot het Basisontwerp nader toegelicht. TenneT heeft destijds aangegeven te starten met het werven van het extern ingenieursbureau dat de veldonderzoeken zal verrichten en de onderbouwingen zal opmaken.

Op 14 april 2021 hebben TenneT, de gemeente, vertegenwoordigers van de dorpsoverleggen van Kessel en Kessel-Eik en een nieuwe vertegenwoordiger van het buitengebied / LLTB de stand van zaken en de vervolgstappen besproken. TenneT heeft de voorkeursvariant inmiddels verder in detail uitgewerkt en waar mogelijk geoptimaliseerd, waardoor het tracé zoveel mogelijk langs de randen van de percelen loopt in plaats van dwars door de percelen zoals bij de oorspronkelijke versie het geval was. TenneT benadrukte dat het gaat om een voorstel en dat in overleg met de perceeleigenaren gekeken zal worden naar de meest optimale route van het tracé.

Globale planning

Er is ook gesproken over de benadering van de stakeholders (aanwonenden/perceeleigenaren). TenneT maakt hiervoor een voorstel. De verwachting is dat in mei of juni van dit jaar de gesprekken zullen plaatsvinden met deze stakeholders over het voorgestelde tracé. Verder zal in deze gesprekken ook nader worden ingegaan op de veldonderzoeken die noodzakelijk zijn voor het vervolgproces. De verwachting is op dit moment dat het Basisontwerp aan het einde van het eerste kwartaal 2022 gereed is. Daarna wordt het Basisontwerp voorgelegd aan de gemeenteraad en beslist zij wat de vervolgstappen worden.

Informatievoorziening

Via de website en andere media houden we u op de hoogte. Stakeholders (aanwonenden/perceeleigenaren) worden rechtstreeks geïnformeerd.