Verslag 1e bewonersavond Baarskampstraat

Project : Reconstructie Baarskampstraat, Kessel
Datum, tijd en locatie : 19 februari 2019, 19.00 uur, de Paort te Kessel

Aanwezigen Dhr. Jo Claassen Gemeente Peel en Maas
Dhr. Steven Duerink Gemeente Peel en Maas
Dhr. Wolfgang Holz Gemeente Peel en Maas
Dhr. Johan Evers Plangroep Heggen B.V.
Mevr. Lianne Sampers Plangroep Heggen B.V.
Dhr. Jeroen Pelzer Plangroep Heggen B.V.

Opening en mededelingen
De heer Jo Claassen opent de avond, heet de aanwezigen welkom en stelt het projectteam voor. Tijdens de presentatie wordt een overzicht en omschrijving gegeven van het plangebied

Programma van de avond
– Projectoverzicht
– Aanleiding reconstructie Baarskampstraat
– Verkeersveilige inrichting
– Kansen m.b.t.
∙ Klimaat
∙ Groen
– Afkoppelen regenwater
– Globale planning
– Vragen & vorming klankbordgroep

Aanleiding en verkeer
Verkeersadviseur dhr. Steven Duerink geeft een toelichting over de aanleiding en verkeersaspecten gerelateerd aan het project Baarskampstraat. De aanleiding van de reconstructie is om de verkeersveiligheid in de Baarskampstraat te verbeteren. De straat vormt een belangrijke ontsluitingsweg van Kessel. Vanaf de provinciale weg tot en met de rotonde betreft het een 50 km/u-zone. Op het stuk vanaf de rotonde tot aan de kruising Dorpstraat-Veersepad geldt een maximum snelheid van 30 km/u. Conform Duurzaam Veilig, wordt geambieerd de verkeersveiligheid te vergroten. Aan de hand van een aantal referentiebeelden worden voorbeelden van een bijbehorende inrichting getoond.

Kansen
Landschapsarchitect dhr. Wolfgang Holz vertelt over de kansen die de reconstructie kunnen bieden inzake de meerwaarde van vergroening en de positieve effecten die dit kan hebben op het klimaat. Er wordt gesproken over verschillende thema’s waaronder klimaattrends, hittestress en wateroverlast. Het is een gezamenlijke opgave voor zowel overheden als particulieren. Men kan zelf ook actie ondernemen. Meer informatie hierover is te verkrijgen via de website www.waterklaar.nl.

Afkoppelen regenwater
Dhr. Jo Claassen geeft een toelichting over de randvoorwaarden die vanuit de gemeente zelf in dit project worden gesteld. Daarna beschrijft hij de noodzaak om het regenwater af te koppelen en licht de werkwijze van de gemeente Peel en Maas toe om wateroverlast in de toekomst te beperken. Voor de reconstructie wordt in het deel van 30km/u een regenwaterriool aangelegd waarmee regenwater zoveel mogelijk kan infiltreren in de ondergrond. Binnen het project is er vanuit de gemeente gekozen om de aanwonende bewoners volledig te ontzorgen bij het afkoppelen van de voorzijde van de woning tijdens de rioolaanleg.

Bouwkundige vooropname panden
Dhr. Jo Claassen deelt mede dat bureau “Quattro Expertise” opdracht heeft gekregen om een bouwkundige vooropname te maken van alle panden in het werkgebied Op korte termijn ontvang u een uitnodigingsbrief van het bureau “Quattro Expertise” met het verzoek om een afspraak met hun te maken voor deze vooropname van uw pand. Alle huidige geconstateerde gebreken aan uw pand worden zowel binnen als buiten vastgelegd en opgemaakt in een bouwrapport dat u met een persoonlijke code online kunt inzien.

Het is niet verplicht om hier medewerking aan te verlenen, maar ons advies is om wel een vooropname te laten uitvoeren. Mocht u tijdens of na de uitvoering van de werkzaamheden schade constateren aan uw pand, dan kan men meteen constateren of dit oude schade of nieuwe schade betreft. Verzekeringstechnisch hoeft dan niet meer gedebatteerd te worden over de schuldvraag was de scheur er voor de werkzaamheden of na de werkzaamheden. Schadeloosheidstelling kan dan sneller afgehandeld worden.

Vragen / vorming klankbordgroep
Na de toelichting van de presentatie worden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen, hun wensen en aandachtspunten kenbaar te maken.
Alle vragen, reacties, wensen en aandachtspunten zijn hieronder vermeld.

Vraag
Hoe wordt er omgegaan met geluidshinder als er klinkers in de 30 km/u zone ?
Antwoord
Op het deel van 50km/u wordt asfalt toegepast en op het deel van 30km/u kunnen geluidsarme klinkers worden toegepast die al vaker naar tevredenheid zijn toegepast in andere projecten

Vraag
Is het vanuit verkeersveiligheid mogelijk om de kruising bij de provinciale weg te vervangen door een rotonde?
Antwoord
Dit is in de toekomst wellicht mogelijk. Echter neemt de provincie hierover pas een beslissing zodra de kruising toe is aan groot onderhoud. Als gemeente hebben wij hier geen directe invloed op.

Vraag
Er komt er nieuw asfalt in de 50km/u zone is deze geluidsabsorberend?
Antwoord
De asfalt van tegenwoordig is beter doorontwikkeld dan die van 10 jaar geleden en zal minder geluid produceren dan de huidige asfalt die er ligt. Daarnaast wordt de weg optisch smaller gemaakt waardoor het grootste deel van de weggebruikers langzamer zullen gaan rijden.

Vraag
Is het geen optie om een slalom (as-verspringing) toe te passen op het 50km/u zone gedeelte?
Antwoord
As-verspringingen in een 50 km/u weg zijn niet wenselijk aangezien de doorstroming van het verkeer (aard van de weg) wordt gehinderd. Bijkomend negatief effect is dat het afremmen en optrekken van verkeer extra geluid produceert en komt de veiligheid van tegemoetkomende fietsers in het gedrang.

Vraag
Het is zeer waarschijnlijk dat de getoonde planning niet haalbaar is. Is het niet verstandiger de winter over te slaan en volgende jaar pas te starten?
Antwoord
De uitvoeringstermijn wordt geschat op 6 maanden. Het is dus zeer waarschijnlijk dat men hoe dan ook in een winterperiode terecht zal komen.

Vraag
Graag voldoende aandacht voor betere bebording voor vrachtverkeer op de provinciale weg.
Antwoord
De provinciale weg wordt beheerd door de Provincie. Hiermee zal in overleg worden gegaan of zij hieraan mee willen werken.

Vraag
Is het een optie om bij de overgang naar 30 km/u een verbodsbord voor vrachtverkeer te plaatsen met een onderbord ‘’uitgezonderd bestemmingsverkeer’’?
Antwoord
Dit zal bekeken worden tijdens het ontwerpproces.

Vraag
Hoe wordt er omgegaan met de bereikbaarheid van de bedrijven?
Antwoord
Er zullen mondelinge afspraken gemaakt worden om tijdelijke hinder en overlast zoveel mogelijk te beperken.

Vraag
Hoe wordt er omgegaan met het tijdelijke wegvallen van parkeervoorzieningen tijdens de uitvoering?
Antwoord
Ook hier zullen gesprekken over plaatsvinden en afspraken gemaakt worden om de overlast te beperken.

Vraag
Waar worden extra groenelementen toegevoegd en gaat dit niet ten kosten van het aantal parkeerplaatsen?
Antwoord
Dit zal blijken uit het ontwerpproces. Het toevoegen van groen is alleen van toepassing als het geen aanzienlijk negatief effect heeft op de hoeveelheid parkeerplaatsen in de straat.

Vraag
Aangezien er in het deel van 50 km/u geen riolering wordt vervangen is hier afkoppelen ook niet van toepassing?
Antwoord
Inderdaad, in dit deel wordt in principe enkel de rijbaan en parkeerplaatsen aangepakt.

Vraag
Hoe wordt er omgegaan met de voorrangsituatie bij de kruising met het Veersepad en Dorpstraat? valt deze binnen het plangebied?
Antwoord
De kruising is niet onderdeel van de plangebied. Het conflict bij de voorrang wordt wel besproken in het ontwerpproces.

Vraag
Worden in het deel van 30 km/u ook de trottoirs meegenomen? Deze zijn op een aantal plekken erg slecht.
Antwoord
Dit zal blijken tijdens het ontwerpproces.

Vraag
Bent u niet bang dat men niet snel zal wennen aan de optische versmalling in de Baarskampstraat?
Antwoord
Het beïnvloeden van rijgedrag blijft lastig. Het is een persoonlijke mentaliteit kwestie van de weggebruiker. Een nieuwe inrichting, die een goed rijgedrag stimuleert is daarom erg belangrijk.

Vraag
Zijn er geen andere opties voor het verbeteren van de fietsveiligheid, zoals een vrij liggend fietspad?
Antwoord
Er is onvoldoende ruimte voor de aanleg van een vrij liggend fietspad.

Vraag
Komen er ook nieuwe lichtmasten die beter bij het nieuwe straatbeeld passen?
Antwoord
Nee, waarschijnlijk komen er wel nieuwe armaturen (led) en de lichtmasten zelf zouden geverfd kunnen worden.

Vraag
Hoe zit het nu precies met het afkoppelen aan de achterzijde van de woning?
Antwoord
Dit staat los van de reconstructie. Afkoppel achterzijde is een particulieren bijdrage waar subsidie voor verkrijgbaar voor elke vierkante meter die u afkoppelt. Zie hiervoor www.waterklaar.nl

Vraag
Beïnvloedt het afkoppelen het energielabel en WOZ-waarde van de woningen?
Antwoord
Hier hebben wij geen antwoord op aangezien dit buiten onze expertise ligt.

Vraag
Is het mogelijk om meer parkeerplaatsen te voorzien bij de Rabobank?
Antwoord
Hier betreft het geen gemeente eigendom, maar er zal bekeken worden binnen het ontwerpproces.

Dhr. Jo Claassen bedankt iedereen voor zijn inbreng op sluit de informatieavond hiermee af.