Toekomstig MFA Kessel spitst zich toe op twee locaties

De gesprekken over de toekomstige gemeenschapsaccomodatie in Kessel spitsen zich toe op twee locaties, namelijk de huidige ‘De Paort’ aan de Markt en het gebied van de sporthal en tennisvelden aan de Baarloseweg.

De klankbordgroep – bestaande uit vertegenwoordigers van verenigingen en andere belanghebbenden – heeft tijdens een bijeenkomst op 21 februari gebrainstormd over de overgebleven locaties. Tijdens deze bijeenkomst is besloten dat de werkgroep MFA Kessel aan de slag gaat met het verder uitwerken van de ‘voors en tegens’ van de overgebleven locaties. Daarnaast wordt het verkeerscirculatieplan meegenomen bij de uitwerking hiervan en vindt er binnenkort een informatiebijeenkomst plaats om de verder uitgewerkte, overgebleven scenario’s te delen met de inwoners van Kessel.

Draagvlak voor MFA Kessel
De noodzaak van een MFA (multifunctionele accommodatie) in Kessel wordt door de klankbordgroep onderschreven. Men is van mening dat het huidige gemeenschapshuis niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd (denk aan isolatie en beschikbare ruimten) om alle activiteiten op een locatie te laten plaatsvinden. Naar aanleiding van een inventarisatie blijkt dat er behoefte is vanuit verenigingen en activiteitengroepen aan circa 1500 m2 ruimte.

Aandachtspunten

Met betrekking tot de scenario’s zijn er een paar aandachtspunten. In de zoektocht naar de meest ideale locatie voor de multifunctionele accommodatie speelt parkeren een belangrijke rol. Gezien de toename van het aantal bezoekers naar ons dorp en het tekort aan parkeerplekken is dit een aandachtspunt. Daarnaast is de betaalbaarheid van het MFA een punt van aandacht. Het uitgangspunt is om de exploitatie niet te belasten met kapitaallasten van geleend geld. Hoewel het voor Kessel een hele krachttoer wordt om de investeringskosten gefinancierd te krijgen, wordt een gezonde exploitatie doorgaans belangrijker gevonden dan de investeringskosten.

 

Bijeenkomst voor inwoners Kessel
Binnenkort wordt er een informatiebijeenkomst gepland voor alle inwoners van Kessel. Doel is om inwoners te informeren en om hun mening mee te nemen in de het besluitvormingsproces. Meer informatie volgt.