Dorpsenquete: Kesselnaren best tevreden

Op woensdag 6 mei heeft het Dorpsoverleg Kessel terugkoppeling gegeven aan de Kesselse bevolking over de resultaten van de dorps enquête. In februari en maart hebben bijna 40% van de geënquêteerden  een lijst met 50 vragen ingevuld over hoe de Kesselnaar zijn/haar omgeving ervaart (leefbaarheid) en over wat de Kesselnaar voor zijn/haar omgeving zou willen betekenen (burgerschap).

Dorpsontwikkelingsplan Kessel 2025

Medio 2014 is een stuurgroep gevormd rondom het Dorpsontwikkelingsplan Kessel 2025. De stuurgroep heeft als doel samen met de Kesselse bevolking invulling te geven aan Kessel 2025. “Wat is ons droombeeld van Kessel in 2025 ? ” vraagt voorzitter Gerald Driessen aan bijna 50 aanwezigen op de bijeenkomst. “Invulling hiervan gaan we vastleggen in een Dorpsontwikkelingsplan Kessel 2025, dat we eind 2015 willen aanbieden aan het College en de Gemeenteraad van Peel en Maas”, aldus Gerald.

Na deze inleiding geeft Ger de Vlieger, voorzitter van de stuurgroep, uitleg over de doelstelling van deze groep. De stuurgroep maakt gebruik van een veertigtal klankbordgroep leden uit Kessel, allen vertegenwoordigers uit verenigingen, stichtingen, ondernemers en Kesselse inwoners.

Enquête

Van de 1460 geënquêteerden hebben 551 een bruikbare vragenlijst ingevuld. Deze vragenlijst is voornamelijk (64%) door mannen ingevuld. Ook het percentage respondenten ouder dan 50 jaar is relatief hoog (58%). Opmerkelijk is de lage respons (10%) onder de jongeren, jonger dan 30 jaar; een extra aandachtspunt voor de stuurgroep om deze groep op een andere manier te gaan benaderen.

Leefbaarheid

Met betrekking tot de vragen over hoe de respondent zijn/haar omgeving beleeft, kan er gesteld worden dat de respondenten (zeer) tevreden zijn. Men heeft vertrouwen in het Dorpsoverleg (57%) en voelt zich veilig (60%). Men is zeer tevreden over huis en haard. 70% van de respondenten woont al langer dan 25 jaar in Kessel. Alle primaire voorzieningen liggen op een goede afstand en de overige zijn niet te ver met vervoer. Sociaal gezien kan een ruime meerderheid in geval van nood beroep doen op familie (81%), buurt (69%) en vrienden (77%). Men voelt zich thuis in Kessel (72%) en legt gemakkelijk contact (70%). Er zijn meer dan voldoende sport en cultuurmogelijkheden vindt 85%. 16% vindt de financiële dienstverlening niet direct beschikbaar en 35% vindt dat er te weinig werk is te vinden in Kessel en 10% zelfs geen geschikt werk. Men kwalificeert zijn/haar gezondheid (83%) en kwaliteit van het milieu als goed. Echter op het gebied van de bestrijding van zwerfafval (70%), hondenpoep (85%), onkruid (82%) en opruimen van herfstbladeren (60%) valt nog iets te halen.

Burgerschap

Wat betreft het burgerschap geeft men aan vaak (62%) te gaan stemmen, maar interesse en actieve betrokkenheid in de gemeentelijke politiek is minder aanwezig. 9% geeft aan nooit geïnteresseerd te zijn in het werk van de gemeente. Ook geeft 69% van de respondenten aan nooit naar een dorpsoverleg te gaan en 25% soms. Men woont graag in Kessel (63%)  en denkt ook niet aan verhuizen, maar als men wil verhuizen (7%) blijft 63% het liefste in Kessel of in ieder geval in de gemeente Peel en Maas. Over het aanbod van levensloopbestendige woningen (27%) of starterswoningen (24%) is men minder tevreden. Een meerderheid zegt in actie te komen als er primaire voorzieningen verdwijnen en de helft is nu al actief als vrijwilliger. Contacten zijn er het meest (70%) met mensen die geboren en getogen zijn in Kessel. Het contact met nieuwkomers is zeer beperkt(0,5%). Een groot deel (45%) vindt dat er een actieve rol is weggelegd voor de gemeente bij het onderhoud van groen in de woonomgeving. Echter 27% wil wel onderhoud doen in goede samenwerking met de gemeente.

Tevredenheid die we minimaal moeten proberen te behouden, ook in het licht van alle toekomstige veranderingen.

Thema’s

Tot slot gaat Marcel van Bergen, lid van de stuurgroep, nog in op thema’s die een verdere uitwerking vragen. Het betreft hier een zevental thema’s; Accommodaties en voorzieningen: Wonen en omgeving; Welzijn en zorg; Verenigingen, stichtingen en vrijwilligers; Infrastructuur, openbaar gebied en natuur; Ondernemerschap en bedrijvigheid en tot slot Jongeren betrokkenheid. Via gerichte dorpsgesprekken  zullen deze thema’s in de komende maanden uitgewerkt worden. “Hiervoor hebben zich uit de klankbordgroep en via de enquête al meer dan honderd Kesselnaren gemeld” weet Marcel enthousiast te melden. Tijdens de pauze hebben de aanwezigen in kleine groepen per thema nog een aantal vragen aan de stuurgroep meegegeven om verder uit te werken.

Informatie

De volledige uitwerking van de dorps enquête is digitaal beschikbaar op de website van het Dorpsoverleg Kessel. Het Dorpsoverleg Kessel roept alle Kesselnaren op om aan de verdere uitwerking van de ontwikkelingsvisie Kessel 2025 bij te dragen. Je kunt je hiervoor aanmelden bij Ger de Vlieger (vlieg894@planet.nl).